Skip to main content

LISTA PRZEDMIOTÓW ORAZ BLOKI TEMATYCZNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE

ROK AKADEMICKI 2018/2019. LISTA PRZEDMIOTÓW – I SEMESTR*

 • Przestrzeń publiczna czy prywatna?
 • Współczesne metropolie
 • Planowanie przestrzeni miejskiej
 • Struktura społeczna metropolii
 • Konflikty w przestrzeni publicznej
 • Praktyki miejskiego oporu
 • Badania miejskie
 • Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych
 • Samorząd lokalny
 • Polityka kulturalna w przestrzeniach miejskich
 • Kultura i rozwój miast (projektowanie przestrzeni „wspólnotowych” i „towarzyskich”)
 • Zrównoważony transport i mobilność w mieście
 • Zdrowy transport, zdrowe miasto
 • Zieleń w mieście i przestrzeni publicznej
 • Community art
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Antropologia miasta
 • Eventy miejskie
 • Zarządzanie projektami miejskimi
 • Podstawy miejskiej przedsiębiorczości
 • Jak powstaje dobry projekt? Mechanizmy współpracy między inwestorem publicznym a projektantem
 • Nowe technologie w mieście
 • Metodyki projektowania usług miejskich
 • Konsultacje projektu dyplomowego

*Organizator Studiów Miejskich zastrzega sobie prawo do zmian w programie studiów i planie zajęć a także do zmiany wykładowców.

BLOKI TEMATYCZNE

I. PROCESY METROPOLIZACYJNE

Blok będzie poświęcony prezentacji i analizie historycznych i współczesnych koncepcji związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej oraz analizie kluczowych dla rozwoju miast procesów społecznych, urbanizacyjnych i decyzji o charakterze polityczno-ekonomicznym.

II. MIASTO W SIECI RELACJI

W drugim bloku zwracamy uwagę na kulturotwórczy charakter miast i na liczne relacje, które wiążą współczesne metropolie (w skali globalnej) oraz uczestników życia miejskiego (w skali lokalnej). Przyjrzymy się roli i znaczeniu instytucji kultury w mieście, a także działaniom oddolnym, które w ostatnich latach w sposób znaczący wzbogaciły pejzaż kulturalny naszych miast.

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIEJSKIMI

Trzeci, najobszerniejszy blok tematyczny, ma wymiar praktyczny. Skupiamy się tutaj na charakterystyce działań miejskich, na ich różnorodności i specyfice oraz na przykładach skutecznych interwencji w obrębie przestrzeni publicznej ? na procesie planowania, realizacji, wreszcie na sposobach osiągania zamierzonych celów związanych m.in. z działalnością samorządów, organizacji pozarządowych, czy deweloperów.

IV. PROCESY REWITALIZACYJNE

W czwartym bloku przedstawiamy naturę procesów rewitalizacyjnych, ich znaczenie dla lokalnych społeczności, znaczenie dla miasta, zagrożenia, które za sobą pociągają, zmiany, które im towarzyszą i nadzieje, które się z nimi wiążą. Blok osadzony jest w kontekście zadań wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji na lata 2014-2020.

V. SZTUKA W MIEŚCIE

W piątym bloku skupiamy się na roli sztuki i znaczeniu dizajnu w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić kategorię „piękna” w mieście, która według nas jest rzeczą podstawową, gdy mówimy o jakości przestrzeni publicznej.

VI. MIASTA POLSKIE W SYSTEMIE INNOWACJI

W szóstym bloku przedstawiamy sytuację w jakiej znalazły się polskie miasta po 1989 r. Co dziś wyznacza kierunek ich rozwoju? Jaką politykę kulturalną powinny realizować? Co wpływa na tożsamość mieszkańców i poczucie przynależności do miasta? Jak miasta korzystają z nowych technologii? I wreszcie, jakie miejsce zajmują w systemie innowacji (system = nauka ? biznes ? administracja ? społeczeństwo) i jak z niego korzystają?

VII. PLANOWANIE I STRATEGIE ROZWOJOWE POLSKICH MIAST

W ostatnim bloku analizujemy perspektywę rozwojową polskich miast i wykorzystywane przez nie strategie w kontekście tendencji rozwojowych na świecie.

Szczegółowy plan studiów na poszczególne semestry będzie podawany do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem każdego semestru.

Organizator studiów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym programie.