Skip to main content

Studia podyplomowe


„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” to prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP) interdyscyplinarne podyplomowe studia miejskie. Problemy miejskości, podlegające dziś dynamicznym przeobrażeniom, stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnej nauki i praktyk dokonujących się w przestrzeni publicznej.

Czym są Studia Miejskie i do kogo są adresowane?

Studia miejskie adresowane są do osób chcących brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje naukowe kompetencje, poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności, a także poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście.

Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” są zmodyfikowaną i poszerzoną wersją dotychczasowych studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”, które były prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” uzyskały poparcie ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Nadaje to studiom wyjątkową rangę, oznacza bowiem akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla idei kształcenia w obszarze bardzo ważnym dla współczesnej kultury, a mianowicie w sferze, która dotyczy rozumienia, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej polskich miast.

Praca dla absolwentów

Absolwent kierunku MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE znajdzie zatrudnienie w:

  • agencjach rozwoju regionalnego
  • agencjach turystycznych
  • instytucjach kultury
  • firmach deweloperskich
  • firmach związanych z planowaniem przestrzennym
  • organizacjach i fundacjach zajmujących się tematyką miejską

Opis studiów

Współczesne miasto jest (wy-)tworem kulturowej i historycznej działalności człowieka. To miejsce kumulujące potencjał twórczy najbardziej kreatywnych jednostek, inkubator, w którym rodzą się  często kluczowe dla świata idee, inicjatywy, zmiany, decyzje i wpływy. By dobrze żyć i skutecznie działać w mieście, trzeba spróbować je zrozumieć. Warto poznać naturę procesów kształtujących nasze bycie-w-mieście siły, które wpływają na aktorów miejskiego spektaklu, materię i formę, które reżyserują nasze zachowania.

Przestrzeń publiczna to przestrzeń spotkania, w której przenikają się interesy mieszkańców, władz miasta, deweloperów, urbanistów i architektów, turystów, artystów  słowem, wszystkich uczestników fascynującej i trudnej gry miejskiej. Kto kreuje życie w mieście? Do kogo należy miasto? Kto ponosi odpowiedzialność za przestrzeń publiczną? Czy miasto potrzebuje sztuki? A jeśli tak, to jakiej? Jaka jest polska przestrzeń miejska? Czego jej brakuje? Zieleni czy parkingów, aut czy rowerów?  odpowiedzi na te liczne pytania, które bezustannie do nas powracają, wymagają refleksji praktyków i teoretyków.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej wciąż stawia sobie kolejne wyzwania badawcze, których ostatecznym celem jest zrozumienie i poprawa jakości życia w mieście. Zapraszamy do współpracy specjalistów z różnych, często odległych od siebie dziedzin, ciągle poszerzających pole swoich zainteresowań badawczych, podnoszących swoje kwalifikacje. Jesteśmy przekonani, że spójną charakterystykę dynamicznie zmieniającego się miejskiego fenomenu może zapewnić dziś tylko pluralizm poznawczy  spojrzenie z wielu perspektyw.

Ścisła współpraca z warszawską Akademią Sztuk Pięknych w sposób oczywisty uwrażliwia nas na rolę i znaczenie piękna i dizajnu w przestrzenie publicznej. To wyróżnia nasze studia. Nie można zapominać o kategorii piękna w mieście, o tym że miasto może być zbiorem dobrze zaprojektowanych, czyli funkcjonalnych przedmiotów  przywrócenie piękna jest według nas rzeczą podstawową i konieczną. Sztuka wpływa na jakość przestrzeni publicznej bezpośrednio, stanowiąc istotną wartość dodaną. Czasem bywa powodem sporów politycznych i konfliktów społecznych. Badamy naturę tych sporów, patrzymy na miasto poprzez sztukę, jednocześnie cały czas twardo naukowo stąpając po ziemi.

Punkty ECTS

Wybierając Studia miejskie możesz uzyskać 30 punktów ECTS.

Galeria Studiów Miejskich

Poniższe zdjęcia prezentują naszych studentów i absolwentów podczas zajęć, warsztatów, wycieczek miejskich, obron prac dyplomowych i innych wydarzeń związanych z nauką na Studiach Miejskich: