Skip to main content

BLOKI TEMATYCZNE ORAZ LISTA PRZEDMIOTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023*

2022_2023 Lista przedmiotów.pdf

Plan zajęć – I semstr.pdf

Plan zajęć – II semstr.pdf

BLOKI TEMATYCZNE

I. PROCESY METROPOLIZACYJNE

Blok będzie poświęcony prezentacji i analizie historycznych i współczesnych koncepcji związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej oraz analizie kluczowych dla rozwoju miast procesów społecznych, urbanizacyjnych i decyzji o charakterze polityczno-ekonomicznym.

II. MIASTO W SIECI RELACJI

W drugim bloku zwracamy uwagę na kulturotwórczy charakter miast i na liczne relacje, które wiążą współczesne metropolie (w skali globalnej) oraz uczestników życia miejskiego (w skali lokalnej). Przyjrzymy się roli i znaczeniu instytucji kultury w mieście, a także działaniom oddolnym, które w ostatnich latach w sposób znaczący wzbogaciły pejzaż kulturalny naszych miast.

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIEJSKIMI

Trzeci, najobszerniejszy blok tematyczny, ma wymiar praktyczny. Skupiamy się tutaj na charakterystyce działań miejskich, na ich różnorodności i specyfice oraz na przykładach skutecznych interwencji w obrębie przestrzeni publicznej; na procesie planowania, realizacji, wreszcie na sposobach osiągania zamierzonych celów związanych m.in. z działalnością samorządów, organizacji pozarządowych, czy deweloperów.

IV. PROCESY REWITALIZACYJNE

W czwartym bloku przedstawiamy naturę procesów rewitalizacyjnych, ich znaczenie dla lokalnych społeczności, znaczenie dla miasta, zagrożenia, które za sobą pociągają, zmiany, które im towarzyszą i nadzieje, które się z nimi wiążą. Blok osadzony jest w kontekście zadań wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji na lata 2014-2020.

V. SZTUKA W MIEŚCIE

W piątym bloku skupiamy się na roli sztuki i znaczeniu dizajnu w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić kategorię „piękna” w mieście, która według nas jest rzeczą podstawową, gdy mówimy o jakości przestrzeni publicznej.

VI. MIASTA POLSKIE W SYSTEMIE INNOWACJI

Co dziś wyznacza kierunek rozwoju polskich miast? Jak korzystają z nowych technologii? Jakie miejsce zajmują w systemie innowacji (system = nauka + biznes + administracja + społeczeństwo) i jak z niego korzystają?

VII. PLANOWANIE I STRATEGIE ROZWOJOWE POLSKICH MIAST

W ostatnim bloku analizujemy perspektywę rozwojową polskich miast i wykorzystywane przez nie strategie w kontekście tendencji rozwojowych na świecie.

*Szczegółowy plan studiów na poszczególne semestry będzie podawany do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem każdego semestru. Organizator studiów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym programie.