Skip to main content

CO DAJĄ NASZE STUDIA?

 • Znajomość dominujących tendencji w rozwoju współczesnych miast i metropolii i umiejętność zastosowania ich, przenosząc na rodzimy grunt najlepsze praktyki w zakresie badania, planowania, projektowania i realizacji korzystnych rozwiązań w przestrzeni publicznej;
 • Zrozumienie i docenienie wagi estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej oraz poznanie specyfiki kształtowania pejzaży współczesnych miast uwzględniających te wymiary jako istotne czynniki definiujące jakość przestrzeni publicznej;
 • Umiejętność zdefiniowania i kreowania dobrej przestrzeni publicznej, czyli takiej, która realizuje interesy wielu zróżnicowanych aktorów społecznych;
 • Umiejętność określenia potrzeb społecznych i kulturowych różnych grup użytkowników przestrzeni publicznej (mieszkańców, władz miejskich, deweloperów, reklamodawców, turystów etc.);
 • Umiejętność prowadzenia efektywnych konsultacji społecznych, prowadzących do konsensusu, który pozwoli ułożyć wzajemne relacje uczestników wielu grup i zaspokoić ich różnorodne interesy, dotyczące funkcjonowania w przestrzeni publicznej;
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów społecznych towarzyszących kreowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej;
 • Znajomość i umiejętność zastosowania reguł prawnych i administracyjnych związanych z planowaniem i kształtowaniem przestrzeni publicznej (jak na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, problematyka związana z prawami własności etc.);
 • Znajomość zasad kształtowania przestrzeni publicznej poprzez realizację w niej nie tylko funkcji użytkowych, ale także wprowadzanie korzystnych zmian o charakterze estetycznym i symbolicznym – sztuki, designu etc.;
 • Znajomość zagadnień dotyczących rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej w wymiarze urbanistycznym, społeczno-kulturowym, funkcjonalnym oraz symbolicznym, odnoszących się do tożsamości i rzeczywistych potrzeb grup społecznych użytkujących przestrzeń publiczną;
 • Możliwość współpracy z jednostkami i grupami (organizacjami i instytucjami różnego rodzaju), które zarządzają i tworzą kulturę w miastach;
 • Umiejętność planowania i tworzenia projektów związanych z kulturą w mieście, a także poznanie narzędzi umożliwiających pozyskanie funduszy pozwalających na ich realizację (poszukiwanie źródeł, tworzenie aplikacji i budżetów, rozliczanie projektów etc.).
 • Poznanie zrównoważonych i długofalowych polityk miejskich, związanych z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni publicznej oraz funkcjonowaniem kultury w miastach i metropoliach.