Skip to main content

Informacje o działaniach IBPP w latach 2010-2018

 

Badania

2017
a) Zespół IBPP został zaproszony przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia z Gdańska do współpracy przy międzynarodowym projekcie „Artecitya” finansowanym ze środków europejskich (program Creative Europe). Współpraca w zakresie projektu „Artecitya” została oparta na porozumieniu o współpracy zawartym w tym samym czasie pomiędzy IBPP a CSW Łaźnia.
W ramach projektu, IBPP odpowiadał za przygotowanie i realizację koncepcji badań porównawczych praktyk odbiorczych sztuki w przestrzeni publicznej w Berlinie, Paryżu, Salonikach i Gdańsku. Instytut również uczestniczył w przeprowadzeniu rekrutacji badaczy do zespołów badawczych. W sierpniu i wrześniu 2017 r. miały miejsce wizyty studyjne badaczy i pracowników IBPP w czterech wspomnianych miastach (badano konkretne obiekty i instalacje artystyczne), a w październiku i listopadzie przygotowano cztery dłuższe teksty dotyczące analizy strategii, używanych zarówno przez badane instytucje, jak i przez aktorów indywidualnych, w celu przyciągnięcia nowej publiczności i umożliwienia jej partycypacji w procesach twórczych występujących w badanych miejscach. Podsumowanie projektu „Artecitya” planowane jest na koniec 2017 r. i ukaże się w formie angielskojęzycznej publikacji.
b) Ze środków Wydziału Malarstwa ASP realizowana była kolejna odsłona badań odbioru prac pokazywanych w Galerii A19 na stacji metra Marymont. Od końca maja 2016 roku do końca maja 2017 na stacji prowadzone były badania ankietowe. Do tej pory pracownicy IBPP (Jacek Drozda, Piotr Szczepański i Jakub Grzegorczyk) wykonali 45 wywiadów poświęconych trzem pracom w ramach cyklu.

2015
a) Grant badawczy Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego. Od marca 2015 roku zespół IBPP realizował badanie dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Badanie zakładało rozpoznanie aktorów malarstwa monumentalnego (artyści, kuratorzy, organizatorzy, grantodawcy), ich strategii i taktyk, a także precyzyjną charakterystykę tej dziedziny twórczego życia na przykładzie pięciu wybranych ośrodków miejskich: Trójmiasta, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Warszawy. W ramach badań terenowych przeprowadzono 1000 ankiet oraz wykonano 75 wywiadów pogłębionych. Wyniki badań zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się w II połowie grudnia 2015 roku oraz w publikacji pt. Mury, która ukazała się w 2016 r.
b) Badanie średnich szkół plastycznych w Polsce. Od stycznia 2015 roku zespół IBPP na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizował badanie dotyczące średnich szkół plastycznych w Polsce. Celem głównym badania była analiza systemu kształcenia w szkołach plastycznych – z uwzględnieniem specyfiki kształcenia pod kątem strategii rozwoju całego systemu szkolnictwa artystycznego. Raport z badania obejmuje wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Mapa interesariuszy uwzględnionych w badaniu obejmowała: uczniów, nauczycieli przedmiotów artystycznych, nauczycieli przedmiotów ogólnych, dyrektorów, nauczycieli pedagogów/psychologów, rodziców, absolwentów studentów, absolwentów plastyków, władze: organy prowadzące, organ nadzorujący, inne instytucje systemu szkolnictwa – Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyższe uczelnie artystyczne, szkoły powszechne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próba badawcza obejmowała 19 jednostek, w tym 13 szkół, dla których organem prowadzącym jest MKiDN, 4 szkoły, dla których organem prowadzącym jest JST (powiat) i 2 szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. 14-18 września 2015 roku raport został zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli szkół artystycznych „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń?”. Główne tezy „Raportu o stanie szkolnictwa plastycznego” zaprezentowali prof. Mirosław Duchowski oraz Ewa Filipp. Raport spotkał się z pozytywnym przyjęciem, jako podsumowanie pierwszego w historii badania fenomenu szkolnictwa plastycznego w Polsce w wielu jego wymiarach: systemowym, instytucjonalnym oraz programowych i metodycznym. W październiku i listopadzie do raportu wprowadzono zmiany, stanowiące odpowiedź na uwagi i sugestie Ministerstwa zgłaszane podczas produktywnych konsultacji roboczych.

2013
a) Realizacja grantu badawczego Diagnoza i perspektywy przestrzeni publicznej w wybranych polskich obszarach metropolitarnych. Celem projektu była wieloaspektowa, interdyscyplinarna analiza przestrzeni publicznej trzech polskich obszarów metropolitarnych: Warszawa-Łódź, Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej oraz Trójmiasta. Projekt był realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
b) Kontynuacja projektu badawczego Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej

2012
a) Badanie własne IBPP Fanpolis. Badania kultury fanowskiej w perspektywie miejskiej
b )Badanie własne IBPP Nośniki tożsamości w przestrzeni publicznej – wpływ klasycznych reprezentacji narodu na tożsamość młodzieży warszawskiej. Kierownikiem projektu był dr Piotr Majewski (IBPP, SWPS).
c) Konferencja podsumowująca badanie Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej. Organizatorem konferencji był IBPP.
d) Zespół IBPP zrealizował badania na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na temat stanu przestrzeni publicznej w tym mieście.
e) Zespół IBPP zrealizował na zlecenie Departamantu Mecentau Państwa MKiDN projekt Określenie formuły instytucjonalnego wsparcia oddolnej aktywności kulturalnej w wybranych miejscowościach. Analiza przestrzeni publicznej i stworzenie modelu funkcjonowania wzorcowych formalnych i nieformalnych instytucji kultury. Na podstawie badań powstał raport, który posłużył m.in. do modyfikacji kryteriów społecznej oceny programów Ministra Kultury. Podstawowym celem badania była prezentacja sposobów za pomocą których wybrane formalne i nieformalne instytucje kreują kulturę.
f) Zespół IBPP przeprowadził badania dla Fundacji Wspólnota Gdańska pt. Percepcja rzeźb gdańskich (zrealizowanych w ramach Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności). Celem badania była analiza percepcji współczesnych rzeźb znajdujących się w przestrzeni publicznej Gdańska.

2011
a) Badanie i ewaluacja, na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Europejskiego Kongresu Kultury
b) Realizacja, we współpracy z Fundacją Obserwatorium, grantu badawczego Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej, którego celem było pokazanie, w jaki sposób bezprecedensowe w rodzimej historii wydarzenie sportowe wpływa na sfery życia, działań i wyobrażeń Polaków.

2010
Realizacja we współpracy z Fundacją Obserwatorium grantu badawczego oraz stworzenie raportu Warszawa Lokalna. Ideą projektu było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury (program: Obserwatorium Kultury)

 

Udział pracowników w konferencjach i seminariach

1. XI 2017 – udział prof. Mirosława Duchowskiego w konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Artecitya” przez CSW Łaźnia na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
2. 15-16 XI 2017 – Seminarium doktoranckie pt. „Krajobraz — pojęcie (pozornie) wędrujące?”, Warszawa, organizowane w ramach grantu NPRH „Kulturowe studia krajobrazowe” prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiej UAM, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
3. 21-23 IX 2017 – III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”, Poznań, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
4. 11-12 IX 2017 – Międzynarodowe warsztaty „STOP CITY 240 h”, ASP Warszawa, udział: Piotr Szczepański (IBPP) i Marta Żakowska (IBPP)
5. 25 IV 2017 – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postacie demoniczne w kulturze”, Lublin, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
6. 21 IV 2017 – odbyła się w Warszawie ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowane przez IBPP przy współpracy Instytutu Filozofii UW i Uniwersytetu SWPS pt. „MIASTONATURA. ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ MIAST?”. W ramach konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne:
7. 14 X 2016 – udział inż. Renaty Gierasimiuk (IBPP) w konferencji zorganizowanej w ramach siódmej edycji Warszawskich rozmów architektonicznych – „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich”, poświęconej procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej Warszawy.
8. 14-15 X 2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Widma – anachroniczne czytanie sztuki”, Poznań, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
9. 7-8 X 2016 – udział mgr Jakuba Grzegorczyka (IBPP) w międzynarodowej konferencji pt. „Sztuka w przestrzeni” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Muzeum Współczesne Wrocław.
10. 7-8 X 2016 – udział dr Jacka Drozdy(IBPP) w międzynarodowej konferencji pt. „Sztuka w przestrzeni” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Muzeum Współczesne Wrocław
11. 7-8 X 2016 – udział prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej (IBPP) międzynarodowej konferencji pt. „Sztuka w przestrzeni” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław.
12. 2-5 VI 2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przestrzenie autonomii. Sztuka, kultura, filozofia”, Zakopane, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
13. VI 2016 – udział inż. Renaty Gierasimiuk i mgr Piotra Szczepańskiego w polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej w ramach szóstej edycji Warszawskich Rozmów Architektonicznych „Zielone miasto-miasto jako ogród, czyli szansa terenów otwartych”, która odbyła się w Warszawie.
14. 12-13 V 2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Horyzonty rozumienia. Miejsce hermeneutyki we współczesnej humanistyce”, Poznań, udział: Piotr Szczepański (IBPP)
15. V-VI 2016 – Instytut Badań Przestrzeni Publicznej przy współpracy Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” zorganizował dwa spotkania dyskusyjne w ramach cyklu „Nieuchronność gentryfikacji?”. Spotkania były poświęcone analizie różnorodnych modeli procesów gentryfikacyjnych w kontekście planowanej rewitalizacji polskich miast. Każdorazowo wzięło w nich udział ok. 25-30 osób.
16. X 2015 – wystąpienie prof. Mirosława Duchowskiego w ramach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie „Wykładów czwartkowych”.
17. IX 2015 – udział prof. Mirosława Duchowskiego oraz Ewy Filipp w konferencji dla nauczycieli szkół artystycznych Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń?, podczas której zaprezentowali główne tezy „Raportu o stanie szkolnictwa plastycznego”.
18. VII 2015 – udział prof. Mirosława Duchowskiego w konferencji ,Półwiecze inspiracji – Biennale Form Przestrzennych a dzisiejsza sztuka w przestrzeni z wystąpieniem „Biennale Form Przestrzennych z perspektywy dzisiejszej sztuki w przestrzeni publicznej”. Konferencja odbyła się w Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu.
19. VII 2015 – udział Ewy Filipp oraz Aleksandry Litorowicz w konferencji 25 lat samorządności. Polskie Miasta przyszłości, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie.
20. VI 2015 – udział Ewy Filipp w konferencji Pracownia miast: Warszawa, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
21. VI 2015 – udział Ewy Filipp oraz Aleksandry Litorowicz w konferencji dyrektorów szkół plastycznych w Częstochowie. Ewa Filipp przedstawiła wstępne dane pozyskane w wyniku badań terenowych oraz wstępne robocze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań
22. V 2015 – udział Ewy Filipp oraz Aleksandry Litorowicz w konferencji Europolis. Miasta uczące się, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik.
23. V 2015 – wystąpienie prof. Mirosława Duchowskiego w debacie Jak wykorzystać kapitał społeczny przy kształtowaniu przestrzeni publicznej, która odbyła się Pałacu Sobańskich.
24. III 2015 – wystąpienie Aleksandry Litorowicz w ramach konferencji „1/nieskończoności – oryginał vs. reprodukcja”, podczas którego przedstawiła wyniki prowadzonych przez IBPP badań dotyczących percepcji sztuki w przestrzeni publicznej Galerii A19.
25. XI 2014 – uczestnictwo prof. M. Duchowskiego w panelu dyskusyjnym Mobilne idee – mobilność przyszłości w ramach Opera Lab
26. X 2014 – uczestnictwo w konferencji Wpływ sztuki na wizerunek miasta organizowanej przez CSW Łaźnia, P. Szczepański i A. Litorowicz.
27. IX 2014 – udział w konferencji Diver City organizowanej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Polsce, Ministra Samorządu Terytorialnego i Modernizacji w Norwegii oraz Prezydenta Miasta Wrocławia, dr E. A Sekuła oraz A. Litorowicz.
28. VII 2014 – objęcie patronatem oraz udział w konferencji Miasto. Wizja. Przestrzeń publiczna zorganizowanej przez Eurobuild CEE
29. V 2014 – uczestnictwo pracownika IBPP w konferencji naukowej pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy w Lubostroniu
30. IV 2014 – uczestnictwo w konferencji Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego w Cieszynie, A. Litorowicz, dr E. A. Sekuła, J. Dziubecka.
31. 28 XI 2013 – podsumowanie wyników III etapu badania Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, zespół.
32. IX 2013 – Międzynarodowe XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje w Kamieniu Śląskim, udział dr E. A. Sekuły (IBPP)
33. IX 2013 – XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co po kryzysie? w Szczecinie, udział dr. E. A. Sekuła
34. VIII 2013 – Międzynarodowy Zjazd European Sociological Association Crisis, Critiquw and Change w Turynie, udział: dr E. A. Sekuły (IBPP).
35. VII 2013 – prelekcja w ramach Kina Letniego CNK w Warszawie, dr E. A. Sekuła (IBPP)
36. 23 IV 2013 – wystąpienie Anny Kalinowskiej pt. Wpływ nowych mediów na kreowanie przestrzeni publicznej na konferencji That Camp w Lublinie
37. 18 IV 2013 – konferencja Miasto – publiczne czy prywatne zorganizowana przez IBPP we współpracy z NCK.
38. III 2013 – konferencja Zachowanie dziedzictwa narodowego. Inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja w Warszawie, udział dr. E. A. Sekuły (IBPP)
39. 2012-2013 – zorganizowany przez IBPP cykl seminariów pt. Cztery Damy z udziałem szefowych 4 najważniejszych ośrodków sztuki współczesnej w Polsce: Marii Anny Potockiej (Mocak, Kraków), Doroty Monkiewicz (Muzeum Współczesne, Wrocław), Jadwigi Charzyńskiej (CSW Łaźnia, Gdańsk) oraz Joanny Mytkowskiej (MSN, Warszawa)
40. 2012 – zespół IBPP zorganizował konferencję Kultura i sport poświęcona prezentacji wyników II etapu badań Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej
41. 2012 – udział pracowników IBPP E. A. Sekuły oraz A. Litorowicz w Cultural Forum: Dyscussing financial possibilities for Cultural and Creative Industries in the Northern Dimension Area
42. VI 2012 – udział w konferencji organizowanej przez Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Wystąpienie M. Czubaja, A. Litorowicz i K. Thel na temat piłkarskiego Euro 2012.
43. V 2012 – udział w międzynarodowym sympozjum Konflikt i rywalizacja: polsko-niemiecka historia wzajemnych oddziaływań w piłce nożnej organizowanym przez CBH PAN, prof. M. Czubaj, temat wystąpienia: Sport i narodowe procesy identyfikacji w Polsce
44. V 2012 – udział w konferencji organizowanej przez Muzeum Współczesne we Wrocławiu, wystąpienia Karoliny Thel (IBPP) i Piotr Majewskiego (SWPS i IBPP) na temat projektu Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej
45. V 2012 – udział E. A. Sekuły (IBPP) w konferencji Krzyżówka miejska – przestrzeń publiczna a aktywizacja społeczno-kulturalna z referatem pt. A tu damy sztukę…. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Strefa WolnoSłowa oraz międzynarodową organizacją European Alternatives.
46. IV 2012 – udział w seminarium EUROREG, prof. Mariusz Czubaj, temat wystąpienia: Stadiony – epicentra kultury.
47. III 2012 – udział w seminarium EUROREG, dr E. A. Sekuła Przestrzeń publiczne polskiej prowincji z krokodylem w tle.
48. III 2012 – udział w konferencji Socjologiczne zmagania ze sportem organizowanej przez Uniwersytet Gdański, prof. M. Czubaj wygłosił referat pt. Stadion-miasto-kultura.
49. III 2012 – udział w VII Festiwalu Humoru, dr E. A. Sekuła Cała Polska na stadiony. Konferencja zorganizowana w Katowicach przez Instytut Socjologii UŚ i Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
50. XII 2011 – udział E. A. Sekuły (IBPP) w seminarium Narodowego Centrum Kultury Miasta z recyklingu (cykl: Kultura i Rozwój). Temat wystąpienia: Rewitalizacja po baskijsku.
51. XI 2011 – udział pracowników IBPP – prof. M. Duchowskiego i prof. M. Czubaja – w konferencji Miasto po Euro organizowanej przez AMS i PL 2012.
52. 17-18 XI 2011 – przygotowanie, wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej UW, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Tabu w przestrzeni publicznej, której efektem była publikacja specjalnego numeru Kultury Popularnej.
53. X 2011 – udział E. A. Sekuły (IBPP) w konferencji Górnoślązacy. Problemy społeczności pogranicza w XX w z referatem Co dzisiaj znaczy być Ślązakiem. Analiza i interpretacja spisowych deklaracji narodowości śląskiej. Konferencja została zorganizowana przez muzeum w Gliwicach i katowicki oddział IPN.
54. IV-X 2011 – przygotowanie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, konferencji naukowej Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych. Podczas konferencji zaprezentowano dwa raporty o z stanie kultury Polsce: Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych” oraz Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie. Współautorami raportów byli m.in. pracownicy IBPP.

Publikacje

2021
Duch metra, red. A. Karapuda, M. Weychert, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2021.

2018
Weychert M., Romska historia sztuki jako historia ruchu politycznego Romów, w: Romowie, Wydawnictwo Sejmowe, (w druku).

2017
Szczepański P., Zrozumieć ogród. Uwagi przy Estetyce ogrodu Mateusza Salwy, [w:] „Estetyka i krytyka” 2017, nr 46, s. 111-123.

2016
Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego, red. A. Litorowicz, Warszawa 2016.

2015
1 / + ?”. Oryginał vs reprodukcja, red. A. Karapuda, Warszawa 2015.
Metrowe Komiksy, red. M. Duchowski, A. Litorowicz, Warszawa 2015.

2013
Turek J., Instytucje otwarte? O partycypacji w kontekście krytyki instytucjonalnej, w: „Aspiracje”, nr 1(31), Warszawa 2013.
.Żakowska M., Nieśmiertelność, w: „Aspiracje”, nr 1(31), Warszawa 2013.

2012
Jezierski P., Siła strachu. Wpływ apokalipsy i lęków zimnowojennych na wybrane nurty kultury popularnej, Wydawnictwo Katedra i IBPP, Gdańsk 2012.
Litorowicz A., Subkultura hipsterów, Wydawnictwo Katedra i IBPP, Gdańsk 2012.
Sekuła E. A., Wprowadzenie do Katalogu Rocznego Galerii KORDEGARDA, red. E. A. Sekuła, Warszawa 2012.
Sekuła E. A., Śląskość jest normalna, (w tomie pokonferencyjnym), Katowice 2012.
Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, W. J. Burszta, M. Czubaj, J. Drozda, M. Duchowski, A. Litorowicz, P. Majewski, J. Myszkorowski, E. A. Sekuła, K. Thel, NCK, Warszawa 2012.

2011
Sekuła E. A., Przestrzeń publiczna – nasza sprawa, w: „Aspiracje”, Warszawa 2011.
Street art. Między anarchią a wolnością, red. M. Duchowski, E. A. Sekuła, Warszawa 2011.

2010
Turek J., Estetyzacja przestrzeni miejskiej – przypadek Warszawy, w: „Aspiracje”, Warszawa 2010.

Współpraca

2016
IBPP został partnerem Projektu Folwark.
IBPP nawiązał współpracę z prof. Beatą Frydryczak – kierownikiem Zakładu Teorii Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
IBPP objął honorowym patronatem warsztaty pt. „Miasta Światła.
IBPP podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

2015
Współpraca IBPP z Galerią EL. Konferencja i prezentacja prac studentów. IBPP został zaproszony do współpracy z elbląską Galerią EL.
IBPP nawiązał współpracę partnerską z Green Cross Poland.

2014
Partnerstwo w projekcie Szuka w centrum Muzeum Sztuki Nowoczesnej

2013
Współpraca IBPP z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Współpraca IBPP z Fundacją im. Prof. Mojżesza Schorra.
Współpraca z fundacją Legalna Kultura.

2010

Stała współpraca z PUSZKĄ – portalem street artu i sztuki w przestrzeni publicznej (do roku 2016)
Prowadzenie cyklu spotkań naukowych poświęconych zagadnieniom przestrzeni publicznej, organizowanych przez grupę FRAKCJA (do roku 2011)

Dydaktyka

W roku akademickim 2013/2014 na ASP w Warszawie rozpoczęły się studia podyplomowe organizowane przez IBPP „Miasta i Metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej”. Partnerem IBPP w organizacji i promocji studiów podyplomowych od pierwszej edycji jest Narodowe Centrum Kultury.

Magazyn Miasta

W 2012 r. IBPP rozpoczął wydawanie szeroko dystrybuowanego kwartalnika „Magazyn Miasta”, zawierającego teksty krytyczne poświęcone problematyce przestrzeni publicznej. Po ukazaniu się pierwszego numeru czasopisma Instytut nawiązał współpracę z wydawnictwem Res Publica Nowa, które stało się współwydawcą Magazynu.

Inna działalność IBPP

2017
W dniu 23 listopada 2017 roku w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie stworzenia studium zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej. W spotkaniu wziął udział Prof. Mirosław Duchowski, dyrektor IBPP.

2016
W 2016 roku Fundacja Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dn. 22.07.2016 r. pod numerem 0000629449.

2015
Otwarte wykłady IBPP. Pracownicy Instytut przygotowali cykl otwartych wykładów dla studentów Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Wykłady spotkały się z zainteresowaniem także osób spoza Akademii.

2014
a) IX 2014 – uczestnictwo prof. M. Duchowskiego jako członka jury 6. Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności 2014 w Gdańsku oraz debacie pt. Sztuka w mieście przyszłości
b) IX 2014 – sporządzenie raportu badawczego na temat projektu „1 / + ?”, czyli percepcji sztuki publicznej oraz murali na antresoli Metra Marymont.
c) VI 2014 – sporządzenie opracowania opisującego kluczowe zagadnienia związane z wydarzeniem kulturalnym we Wrocławiu Małym Expo, zleceniodawca: Biuro Festiwalowe Impart
d) VI 2014 – udział IBPP w konsultacjach na temat wkładu Biura Kultury w program rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020.
e) VI 2014 – wykład inaugurujący urban artowy festiwal w Wolsztynie, A. Litorowicz (IBPP)
f) V 2014 – organizacja, wraz z ASP w Warszawie, wykładu prof. Jerzego Hausnera pt. „Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu”.
g) V 2014 – udział członków redakcji Magazynu Miasta w okrągłym stole w ramach Warszawskiego Tygodnia z Architekturą organizowanego przez Warszawski Oddział SARP.
h) III 2014 – objecie patronatu nad 5. Targami CSR, które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
i) 2014 (cały rok) – konsultacje raportu Przestrzeń życia Polaków (prace nad raportem zostały podjęte z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) oraz działań organizowanych w ramach Mazowieckiego Forum Terytorialnego, dr E. A. Sekuła (IBPP).

2012
Powstał w IBPP zespół projektowy złożony z doświadczonych architektów i projektantów. Jego celem jest realizacja projektów studyjnych dla władz miejskich i rozmaitych instytucji działających w przestrzeni publicznej.

2011
a) IBPP rozpoczął cykl publikacji krytycznych felietonów dotyczących szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Autorami tekstów byli Jędrzej Burszta oraz Piotr Jezierski. Felietony zamieszczane były na stronie IBPP oraz na profilu IBPP w serwisie społecznościowym Facebook.
b) X 2011 – założenie Fundacji Badań Przestrzeni Publicznej „TU”.
c) VI 2011– briefing prasowy IBPP pt. Dekalog przestrzeni publicznej, poświęcony kształtowi estetycznemu reprezentacyjnej przestrzeni warszawy.