Skip to main content

26.06.2022
nowy termin nadsyłania prac!

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie na realizację dzieła w metrze warszawskim. Mamy gorącą nadzieję, że konkurs będzie stanowił okazję do artystycznej współpracy, w ramach której uczestniczki i uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować swoje prace w galerii A 19 funkcjonującej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz – co równie istotne – w przestrzeni publicznej.
Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda”. Jednym z palących problemów współczesnego świata jest globalny kryzys wodny związany nie tylko ze sposobem gospodarowania tzw. zasobami wody, ale także ze sposobem myślenia o wodzie „jako takiej”. Woda jest bowiem nie tylko warunkiem istnienia życia  i nie tylko z niej pochodzimy oraz składamy się, ale także – o czym często się zapomina – za jej pośrednictwem doświadczamy świata, a więc dzięki niej możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi.
Niniejsza edycja konkursu jest kierowana do całej społeczności szkół artystycznych, tzn. do pracowników i pracowniczek zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestniczek i uczestników Szkół Doktorskich oraz studentów i studentek.  Stanowi ona kontynuację wcześniejszych edycji, a zarazem rozszerzenie ich formuły w taki sposób, aby otworzyć galerię „A19” na artystki i artystów z całej Polski.
Proponując wyżej wskazaną tematykę konkursu, pragniemy zwrócić uwagę – artystów i artystek, a także publiczności odwiedzającej galerię – na konieczność wypracowania wrażliwości na wodę oraz „akwatycznej wyobraźni”.
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wraz z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej (www.ibpp.pl), który jest odpowiedzialny za realizację nagrodzonego projektu. Instytut jest jednostką łączącą działania badawcze i edukacyjne z artystycznymi, a od 2007 roku prowadzi galerię sztuki A19 (https://ibpp.pl/a19/), znajdującą się na jednej ze stacji warszawskiego metra – tam właśnie znajdzie się nagrodzona praca – oraz wirtualną galerię sztuki„A19_2021” (https://ibpp.pl/a19_2021/), w której zostaną pokazane wszystkie nadesłane prace.
W załączeniu przesyłamy opis tematyki konkursu wraz z warunkami, a także publikację prezentującą historię Galerii A19, historię, którą uczestniczki i uczestnicy najbliższego konkursu – na co bardzo liczymy – będą kontynuować.
Regulamin konkursu PDFOświadczenie uczestnika konkursu PDF"Duch metra" PDF

CEL KONKURSU

Wyłonienie projektów, które zostaną zaprezentowane w Galerii A19 i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023.

Galeria A19 Marymont to przestrzeń, gdzie swoje projekty prezentować mogą młodzi artyści. Powstała ona już w fazie projektowania stacji i stała się miejscem ekspozycji projektów wybieranych cyklicznie w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Jest to również miejsce, gdzie codziennie pojawiają się tysiące pasażerów, a więc i potencjalnych gości galerii.
Galeria działa od 2007 roku.

TEMATYKA KONKURSU

Tematyką konkursu jest hydro-sztuka i akwatyczne wyobraźnie. Jest on odpowiedzą na globalny kryzys wodny i związaną z nim potrzebę wrażliwości na doświadczanie świata przez pryzmat wody rozumianej jako podstawa życia na Ziemi oraz najbliższa nam osoba nie-ludzka. Matronat ideowy nad konkursem przyznany jest hydrofeministce, Astridzie Neimanis, która mówi, że wszystkie_wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Nie tylko bowiem pochodzimy z wody i składamy się z niej, ale przez nią doświadczamy świata i możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi.  Projekt billboardu powinien skłaniać do refleksji nad zmianami w hydrosferze związanymi z kryzysem klimatycznym wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak susze, powodzie, zakwaszenie wód oceanicznych, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia ściekami i mikroplastikiem, zanikanie mokradeł, raf koralowych i bioróżnorodności. Powinien jednak również oferować konstruktywną opowieść o wodzie w rozwijającym się polu twórczych działań o tej tematyce. Nie bez powodu United Nations ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju, zapraszając naukowczynie i naukowców do tworzenia rewolucyjnych rozwiązań na rzecz poprawy stanu wód. Ta jednak nie nastąpi, jeśli nie poprawimy naszego codziennego stosunku do wody, wodnej polityki i sprawiedliwości. Proponowany w ramach konkursu zwrot w stronę hydro-sztuki zaprasza do współtworzenia dialogu nauki i sztuki. Zachęca do uruchomienia akwatycznych wyobraźni w celu budowania przyszłościowych opowieści o wodzie i lepszym świecie, uwzględniających więcej-niż-ludzkie więzi z wodą. Skłania do włączania dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii we wspólnototwórcze i kulturotwórcze działania naprawcze.

Tekst i pomysł edycji: dr Ewelina Jarosz

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest kierowany do pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestników Szkół Doktorskich i studentów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów Artystycznych i Wydziałów Sztuk Pięknych w Polsce.
 2. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
 3. Za realizację nagrodzonej pracy odpowiada Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 4. Konkurs jest jednoetapowy.
 5. Uczestniczki_uczestnicy nie ponoszą opłat za udział w konkursie.
 6. Dopuszczalne jest składanie projektów w zespołach autorskich.
 7. Nagrodą w Konkursie będzie realizacja zwycięskiego projektu w przestrzeni stacji metra „Metro Marymont” w Galerii A19.
 8. Nagrody pieniężne nie są przewidziane w konkursie.
 9. Projekt powinien zawierać:
  a) krótką ideę projektu – opis i uzasadnienie tematu (300 – 500 słów)
  b) projekt prezentacji przygotowany w formie pliku cyfrowego „tiff” lub „pdf” uwzględniający proporcje przestrzeni Stacji Metra Marymont 358,7 x 33,6 cm.
 10. Projekt przeznaczony do realizacji musi spełniać następujące parametry:
  a) należy złożyć w formie pliku cyfrowego 358,7 x 33,6 cm w rozdzielczości 300 dpi
  b) Tryb kolorów: CMYK
  c) projekt powinien uwzględniać miejsce na przestrzeń opisową po lewej stronie (szerokość części opisowej 34,2 cm), która jest stałym elementem i przygotowywana jest przez organizatora konkursu.
  d) ze względu na technologię przygotowywania ekspozycji projekt powinien uwzględniać możliwość losowego przycięcia po prawej stronie na szerokości ostatniego metra.
 11. Projekty przyjmujemy na pendrive’ach (USB), lub kartach pamięci:
  a) plik z projektem realizacji;
  b) plik z imieniem i nazwiskiem autora/współautora wraz z notką biograficzną (ok 300 słów) i danymi kontaktowymi: adres mailowy i nr telefonu autora/współautora;
  c) wypełnione i podpisane „Oświadczenie”, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnicy_uczestniczki oświadczają, że projekt zgłoszony w ramach Konkursu jest wynikiem ich autorskiej twórczości i nie zawiera elementów opracowań chronionych prawami autorskimi stron trzecich.
 13. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział artystę_artystkę (autora/autorkę_współautora/współautorkę) wymienionych w regulaminie zasad i warunków.
 14. Projekty należy przesłać na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa z dopiskiem (Konkurs A19).
  Organizator nie zwraca przesłanych nośników.
 15. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej powołuje Jury konkursu.
 16. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 17. Jury dokonuje oceny formalnej, decyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonego projektu i wyłania zwycięską pracę.
 18. Kryteriami oceny projektów są:
  a) zgodność z podaną tematyką
  b) poziom artystyczny projektu (zob. pkt. 9 b)
  c) zawartość konceptualna projektu (zob. pkt. 9 a)
 19. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 31 marca 2022 r. na stronie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej www.ibpp.pl.
 20. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
 21. Wybrany projekt kierowany jest do realizacji zgodnie z umową pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie a Metrem Warszawskim Sp. z o.o..
 22. Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje autora/współautora_autorkę_współautorkę do podjęcia dalszych prac projektowych oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z Organizatorem w celu terminowej prezentacji odsłony w Galerii A19.
 23. Zgłoszenia będą przyjmowane do rozpatrzenia do 13 marca 2022 r.
 24. Publiczna prezentacji realizacji projektu nastąpi w 28 kwietnia 2022r.
 25. Czas trwania konkursu może zostać przedłużony przez Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyników konkursu.
 26. Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub przekazane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.
 27. O wyniku konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. W terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu wszystkie oceniane projekty zostaną̨ upublicznione w formie ustalonej przez Organizatora w wirtualnej Galerii A19_2021. Udostępnienie wizualizacji projektu może nastąpić tylko za pisemną zgodą artysty, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu („Oświadczenie”).
 28. Uczestnik_uczestniczka Konkursu, którego projekt zostanie nagrodzony realizacją (zwycięzca_zwyciężczyni konkursu), oświadcza, że zezwala bezpłatnie, bezwarunkowo i bezterminowo na wykorzystywania projektu zgłoszonego jako projekt w celu jego realizacji oraz w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych przez Organizatora oraz Metro Warszawskie sp. z.o.o. na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie rozpowszechniania projektu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej,
  b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c) wprowadzania do pamięci komputera w nieograniczonej liczbie kopii,
  d) wprowadzania do obrotu egzemplarza projektu jak i wizerunku tego projektu w formie utrwalonej a w szczególności Organizator może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych, itp.
 29. Udzielenie licencji w zakresie ustalonym powyżej na korzystanie z projektu przez Organizatora rozpoczyna się
  z dniem ogłoszenia werdyktu Jury.
 30. Autor/współautor_autorka/współautorka oświadcza, że:
  a) przysługujące mu_jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu nie są w żaden sposób ograniczone
  lub obciążone prawami osób trzecich oraz projekt nie narusza praw osób trzecich;
  b) nie udzielił_udzieliła żadnej osobie licencji wyłącznej ani niewyłącznej uprawniającej do korzystania z projektu;
  c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z projektu;
 31. Prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji projektu w zakresach określonych powyżej.
 32. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom łącznie lub każdemu z Organizatorów Konkursu oddzielnie osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do:
  a) wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora Konkursu z udziału w sprawie
  b) pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia Organizatora Konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 33. Uczestniczki/uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r), zwanego dalej RODO. W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgody osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Akademia przetwarza dane osobowe w celu organizacji konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.