Skip to main content

3P Projektowanie Przestrzeni Publicznych


Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Interdyscyplinarny zespół specjalistów złożony z architektów, projektantów zieleni, branżowych specjalistów. Głównym zainteresowaniem jest dla nas przestrzeń i przywracanie utraconych wartości miejscom.

Różnorodne kompetencje i doświadczenia składają się na kompleksowe podejście do zadań związanych z rewitalizacją i projektowaniem przestrzeni publicznej.
Prace zespołu wspierane są w oparciu o doświadczenia socjologów i badaczy kultury.

Zespół

Architekci i urbaniści ? projektanci z doświadczeniem w inwestycjach miejskich, obiektach użyteczności i przestrzeniach publicznych, dla obszarów objętych ochroną konserwatorską.
Projektanci zieleni ? rewitalizacja istniejącej, odnowa i nowe projekty terenów zielonych i infrastruktury ogrodowej.

Projektanci i specjaliści

Projektanci branży sanitarnej –  instalacje związane z odwodnieniem terenu, zasilaniem w wodę, odprowadzenie wody deszczowej i ścieków, wentylacja i klimatyzacja, instalacje specjalne itp.
Projektanci branży elektroenergetycznej -sieci i instalacje elektryczne, teletechniczne, zasilania, monitoringu i ochrony, instalacje bezpieczeństwa.

REWITALIZACJA – SZKOLENIA

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń dotyczących problematyki rewitalizacji w oparciu o wprowadzoną w 2015 r. ustawę o rewitalizacji. W ramach cyklu  zajęć  proponujemy poniższy zakres tematyczny:

 

  • Ustawa o rewitalizacji i praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi w niej zawartych
  • Partycypacja społeczna w rewitalizacji
  • Instrumenty ekonomiczno-społeczne w rewitalizacji. Integracja działań w gminnym programie rewitalizacji

 

Oferujemy szkolenie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i analizą przykładów działań miejskich prowadzonych w ramach procesów rewitalizacyjnych zaczerpniętych z praktyki zawodowej naszych specjalistów oraz metodą warsztatową. Zajęcia obejmują wprowadzenie w tematykę przebiegu procesu rewitalizacji i jego analizę (planowanie i realizacja), ocenę wybranych projektów rewitalizacyjnych (studium przypadku) z uwzględnieniem roli i znaczenia wszystkich interesariuszy tego procesu w oparciu o dokumenty krajowe dotyczące rewitalizacji; ustawę o rewitalizacji z 2015 r.; wytyczne w zakresie rewitalizacji na lata 2014 ? 2020.