ORGANIZACJA I REKRUTACJA

O przyjęcie na niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

Rekrutacja na studia miejskie trwa od 15 sierpnia do 25 września 2017 r.

Kandydaci na studia na rok akademicki 2017/2018 składają dokumenty pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: „studia podyplomowe”) lub osobiście od 1 września (poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00-14.00).

DOKUMENTY

  1. Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny;
  2. Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis;
  3. Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości;
  4. 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!);
  5. 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm;
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wynosi 100 zł i musi zostać dokonana na numer konta:
    33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 oraz opatrzona tytułem: „Studia Podyplomowe MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry (6 zjazdów weekendowych na semestr, w sumie 180 godzin zajęć dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie (częstotliwość zjazdów zależy od wewnętrznego kalendarza ASP w Warszawie i kalendarza świąt).

Przyjęcie kandydatów na studia odbywa się na podstawie deklaracji potwierdzonej wniesieniem opłaty kwalifikacyjnej i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6.000,00 zł, jednorazowa opłata kwalifikacyjna wynosi 100,00 zł.

Czesne płatne jest w następujących ratach: za pierwszy semestr w terminie do 16 października 2017 roku, za drugi semestr do końca marca 2018 roku. W przypadku wniesienia do końca października 2017 roku opłaty za oba semestry Słuchaczowi przysługuje zniżka w wysokości 5% całej kwoty.

KONTAKT

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629