ORGANIZACJA I REKRUTACJA

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do kolejnej edycji studiów zostaną podane wkrótce.

O przyjęcie na niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

Kandydaci na studia na rok akademicki 2018/2019 składają dokumenty pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: „studia podyplomowe”) lub osobiście (poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00-15.00).

DOKUMENTY

  1. Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny;
  2. Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis;
  3. Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości;
  4. 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!);
  5. 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm;
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wynosi 100 zł i musi zostać dokonana na numer konta:
    33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 oraz opatrzona tytułem: „Studia Podyplomowe MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Niestacjonarne studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry (6 zjazdów weekendowych na semestr, w sumie 180 godzin zajęć dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie (częstotliwość zjazdów zależy od wewnętrznego kalendarza ASP w Warszawie i kalendarza świąt).

Przyjęcie kandydatów na studia odbywa się na podstawie deklaracji potwierdzonej wniesieniem opłaty wpisowej i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6.000,00 zł, jednorazowa opłata wpisowa wynosi 100,00 zł.

Czesne płatne jest w następujących ratach: za pierwszy semestr w terminie do końca października 2018 roku, za drugi semestr do końca marca 2019 roku.

KONTAKT

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629