ORGANIZACJA I REKRUTACJA

Dodatkowy naboru na studia miejskie MIASTA I METROPOLIE na rok akademicki 2018/2019 potrwa od 3-28 września 2018 r.

  1. Kandydat przed złożeniem dokumentacji w Dziekanacie musi dokonać elektronicznej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

w terminach (II rekrutacja): od 3 września do 28 września 2018 r.,

Przyjmowanie dokumentów na Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” na rok akademicki 2018/2019 odbywa się w dniach:

od 3 września do 28 września 2018 r.,

pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa (z dopiskiem „Studia Podyplomowe”) lub osobiście (poniedziałek – piątek, godz.: 10.00-15.00).

2. Obowiązkowe dokumenty składane w procesie rekrutacyjnym:
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią zawierającą wizerunek kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;, formularz należy wygenerować i wydrukować z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata – https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/;
b) Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis;
c) Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu, kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Dziekanatu;
d) 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!);
e) 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm;
f) potwierdzenie wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej

  1. Niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” trwają 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w soboty i w niedziele (w godzinach 10-17 w sb i 9-16 w nd).  W roku akademickim 2018/2019 przewidujemy 12 zjazdów weekendowych (180 godzin dydaktycznych).  Zjazdy zwyczajowo wypadają co 2-3 tygodnie. Częstotliwość zjazdów zależy od kalendarza świąt i wewnętrznego kalendarza ASP (wychodzi po 6 zjazdów na semestr). Studia planujemy uruchomić pod koniec października 2018 r., a zakończyć pod koniec maja 2019 r. 
  1. Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6000 zł lub w dwóch ratach semestralnych po 3000 zł*. Obowiązuje także jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 tytułem: Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.
  1. Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
  1. Słuchacze otrzymują indeks Studiów Podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. Obowiązuje ich zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie studiów kursów w semestrze I i sesja egzaminacyjna w semestrze II.

7. Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i uiszczeniu opłaty czesnego za I semestr lub za cały rok.

*Czesne płatne jest w następujących ratach: a) za pierwszy semestr w terminie do końca października br., b) za semestr drugi do końca marca roku następnego.

KONTAKT

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

w sprawie studiów podyplomowych:
mail: kontakt@ibpp.pl
tel. 516 015 629
Facebook: https://www.facebook.com/Studia-Miejskie-969525149733982/