Studia podyplomowe


„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” to prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP) interdyscyplinarne podyplomowe studia miejskie. Problemy miejskości ? podlegające dziś dynamicznym przeobrażeniom ? stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnej nauki i praktyk dokonujących się w przestrzeni publicznej.

Współczesne miasto jest (wy-)tworem kulturowej i historycznej działalności człowieka. To miejsce kumulujące potencjał twórczy najbardziej kreatywnych jednostek, inkubator, w którym rodzą się ? często kluczowe dla świata ? idee, inicjatywy, zmiany, decyzje i wpływy. By dobrze żyć i skutecznie działać w mieście, trzeba spróbować je zrozumieć. Warto poznać naturę procesów kształtujących nasze bycie-w-mieście ? siły, które wpływają na aktorów miejskiego spektaklu, materię i formę, które reżyserują nasze zachowania.

Przestrzeń publiczna to przestrzeń spotkania, w której przenikają się interesy mieszkańców, władz miasta, deweloperów, urbanistów i architektów, turystów, artystów ? słowem, wszystkich uczestników fascynującej i trudnej gry miejskiej. Kto kreuje życie w mieście? Do kogo należy miasto? Kto ponosi odpowiedzialność za przestrzeń publiczną? Czy miasto potrzebuje sztuki? A jeśli tak, to jakiej? Jaka jest polska przestrzeń miejska? Czego jej brakuje? Zieleni czy parkingów, aut czy rowerów? ? odpowiedzi na te liczne pytania, które bezustannie do nas powracają, wymagają refleksji praktyków i teoretyków.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej wciąż stawia sobie kolejne wyzwania badawcze, których ostatecznym celem jest zrozumienie i poprawa jakości życia w mieście. Zapraszamy do współpracy specjalistów z różnych, często odległych od siebie, dziedzin, ciągle poszerzających pole swoich zainteresowań badawczych, podnoszących swoje kwalifikacje. Jesteśmy przekonani, że spójną charakterystykę dynamicznie zmieniającego się miejskiego fenomenu może zapewnić dziś tylko pluralizm poznawczy ? spojrzenie z wielu perspektyw.

Ścisła współpraca z warszawską Akademią Sztuk Pięknych w sposób oczywisty uwrażliwia nas na rolę i znaczenie piękna i dizajnu w przestrzenie publicznej. To wyróżnia nasze studia. Nie można zapominać o kategorii ?piękna? w mieście, o tym że miasto może być zbiorem dobrze zaprojektowanych, czyli funkcjonalnych przedmiotów ? przywrócenie piękna jest według nas rzeczą podstawową i konieczną. Sztuka wpływa na jakość przestrzeni publicznej bezpośrednio, stanowiąc istotną wartość dodaną. Czasem bywa powodem sporów politycznych i konfliktów społecznych. Badamy naturę tych sporów, patrzymy na miasto poprzez sztukę, jednocześnie cały czas twardo ? ?naukowo? ? stąpając po ziemi.

Studia miejskie adresowane są do osób chcących brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje naukowe kompetencje, poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności, a także poszukują humanistycznego podejścia do sprawnego i skutecznego działania w mieście.

Studia podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” są zmodyfikowaną i poszerzoną wersją dotychczasowych studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”, które były prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” uzyskały poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana Zdrojewskiego. Nadaje to studiom wyjątkową rangę, oznacza bowiem akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla idei kształcenia w obszarze bardzo ważnym dla współczesnej kultury ? a mianowicie w sferze, która dotyczy rozumienia, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej polskich miast.