BLOKI TEMATYCZNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”

I. PROCESY METROPOLIZACYJNE
Blok będzie poświęcony prezentacji i analizie historycznych i współczesnych koncepcji związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej oraz analizie kluczowych dla rozwoju miast procesów społecznych, urbanizacyjnych i decyzji o charakterze polityczno-ekonomicznym.

II. MIASTO W SIECI RELACJI
W drugim bloku zwracamy uwagę na kulturotwórczy charakter miast i na liczne relacje, które wiążą współczesne metropolie (w skali globalnej) oraz uczestników życia miejskiego (w skali lokalnej). Przyjrzymy się roli i znaczeniu instytucji kultury w mieście, a także działaniom oddolnym, które w ostatnich latach w sposób znaczący wzbogaciły pejzaż kulturalny naszych miast.

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIEJSKIMI
Trzeci, najobszerniejszy blok tematyczny, ma wymiar praktyczny. Skupiamy się tutaj na charakterystyce działań miejskich, na ich różnorodności i specyfice oraz na przykładach skutecznych interwencji w obrębie przestrzeni publicznej  na procesie planowania, realizacji, wreszcie na sposobach osiągania zamierzonych celów związanych m.in. z działalnością samorządów, organizacji pozarządowych, czy deweloperów.

IV. PROCESY REWITALIZACYJNE
W czwartym bloku przedstawiamy naturę procesów rewitalizacyjnych, ich znaczenie dla lokalnych społeczności, znaczenie dla miasta, zagrożenia, które za sobą pociągają, zmiany, które im towarzyszą i nadzieje, które się z nimi wiążą. Blok osadzony jest w kontekście zadań wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji na lata 2014-2020.

 

V. SZTUKA W MIEŚCIE 
W piątym bloku skupiamy się na roli sztuki i znaczeniu dizajnu w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić kategorię „piękna” w mieście, która według nas jest rzeczą podstawową, gdy mówimy o jakości przestrzeni publicznej.

VI. MIASTA POLSKIE W SYSTEMIE INNOWACJI
W szóstym bloku przedstawiamy sytuację w jakiej znalazły się polskie miasta po 1989 r. Co dziś wyznacza kierunek ich rozwoju? Jaką politykę kulturalną powinny realizować? Co wpływa na tożsamość mieszkańców i poczucie przynależności do miasta? Jak miasta korzystają z nowych technologii? I wreszcie, jakie miejsce zajmują w systemie innowacji (system = nauka + biznes + administracja + społeczeństwo) i jak z niego korzystają?

VII. PLANOWANIE I STRATEGIE ROZWOJOWE POLSKICH MIAST 
W ostatnim bloku analizujemy perspektywę rozwojową polskich miast i wykorzystywane przez nie strategie w kontekście tendencji rozwojowych na świecie.

Szczegółowy plan studiów na poszczególne semestry będzie podawany do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem każdego semestru.

Organizator studiów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym programie.