Skip to main content

CEL KONKURSU

Wyłonienie projektów, które zostaną zaprezentowane w Galerii A19 i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022.

Galeria A19 Marymont to przestrzeń, gdzie swoje projekty prezentować mogą młodzi artyści. Powstała ona już w fazie projektowania stacji i stała się miejscem ekspozycji projektów wybieranych cyklicznie w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Jest to również miejsce, gdzie codziennie pojawiają się tysiące pasażerów, a więc i potencjalnych gości galerii.
Galeria działa od 2007 roku.

TEMATYKA KONKURSU

Tematem konkursu są wątki ekologiczne związane z zagadnieniem środowiska pojętego jako oikos, czyli wspólny dom dzielony nie tylko przez ludzi, ale i byty inne-niż-ludzkie. Projekt powinien skłaniać do krytycznej refleksji nad kulturowymi, społecznymi, politycznymi i środowiskowymi aspektami idei zrównoważonego rozwoju.
Wybór tematyki został podyktowany chęcią nawiązania do zagadnień, które w swojej twórczości poruszał założyciel Galerii, a także Instytutu Mirosław Duchowski (1949-2019). Był on polskim malarzem i projektantem przestrzeni publicznych, profesorem zwyczajny w ASP w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS, który w latach 80. związał się z ruchem ekologicznym, również jako działacz i współorganizator, m.in. tzw. spotkań wigierskich, poświęconych ekologii w nauce i sztuce (1985–1987), a w 1989 zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową wystawę i sympozjum Eco-Art w CSW „Zamek Ujazdowski”. Jako sygnatariusz Karty Wigierskiej, Duchowski przyszłości miast upatrywał w całkowitej rewolucyjnej zmianie myślenia o urbanistyce. Prezentacja fragmentu pracy Duchowskiego otworzyła cykl wystaw w 2021 roku.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest kierowany do pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz uczestników Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 2. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
 3. Za realizację nagrodzonej pracy odpowiada Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
 4. Konkurs jest jednoetapowy.
 5. Uczestniczki_uczestnicy nie ponoszą opłat za udział w konkursie.
 6. Dopuszczalne jest składanie projektów w zespołach autorskich.
 7. Nagrodą w Konkursie będzie realizacja zwycięskiego projektu w przestrzeni stacji metra „Metro Marymont” w Galerii A19.
 8. Nagrody pieniężne nie są przewidziane w konkursie.
 9. Projekt powinien zawierać:
  a) krótką ideę projektu – opis i uzasadnienie tematu (300 – 500 słów)
  b) projekt prezentacji przygotowany w formie pliku cyfrowego „tiff” lub „pdf” uwzględniający proporcje przestrzeni Stacji Metra Marymont 358,7 x 33,6 cm.
  c) projekt powinien uwzględniać miejsce na przestrzeń opisową po lewej stronie (szerokość części opisowej 34,2 cm), która jest stałym elementem i przygotowywana jest przez organizatora konkursu.
  d) ze względu na technologię przygotowywania ekspozycji projekt powinien uwzględniać możliwość losowego przycięcia po prawej stronie na szerokości ostatniego metra.
 10. Projekt przeznaczony do realizacji musi spełniać następujące parametry:
  a) należy złożyć w formie pliku cyfrowego 358,7 x 33,6 cm w rozdzielczości 300 dpi
  b) Tryb kolorów: CMYK
 11. W związku z konkursem ogłoszonym przez Galerię A19 na Państwa indywidualnych dyskach Google powiązanych z Państwa kontami mailowymi pojawią się folder o nazwie „A19Konkurs”. Zgodnie z warunkami konkursu osoby pragnące wziąć w nim udział proszone są o zamieszczanie materiałów określonych w warunkach w tych właśnie folderach. Do daty, do której można będzie można nadsyłać zgłoszenia i materiały, foldery będą dostępne jedynie dla ich właścicieli. Po tej dacie dostęp do nich będą mieli wyłącznie członkowie Jury konkursowego. Instrukcję postępowania dostępne będą od 1 lipca 2021 na stronie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (ibbp.pl)
  W folderze należy umieścić:
  a) plik z projektem realizacji;
  b) plik z imieniem i nazwiskiem autora/współautora wraz z notką biograficzną (ok 300 słów) i danymi kontaktowymi: adres mailowy i nr telefonu autora/współautora;
  c) wypełnione i podpisane „Oświadczenie”, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnicy_uczestniczki oświadczają, że projekt zgłoszony w ramach Konkursu jest wynikiem ich autorskiej twórczości i nie zawiera elementów opracowań chronionych prawami autorskimi stron trzecich.
 13. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział artystę_artystkę (autora/autorkę_współautora/współautorkę) wymienionych w regulaminie zasad i warunków.
 14. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej powołuje Jury konkursu.
 15. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 16. Jury dokonuje oceny formalnej, decyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonego projektu i wyłania zwycięską pracę.
 17. Kryteriami oceny projektów są:
  a) zgodność z podaną tematyką
  b) poziom artystyczny projektu (zob. pkt. 10 b)
  c) zawartość konceptualna projektu (zob. pkt. 10 a)
 18. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 30 września 2021 r. na stronie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej www.ibpp.pl.
 19. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
 20. Wybrany projekt kierowany jest do realizacji zgodnie z umową pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie a Metrem Warszawskim Sp. z o.o..
 21. Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje autora/współautora_autorkę_współautorkę do podjęcia dalszych prac projektowych oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z Organizatorem w celu terminowej prezentacji odsłony w Galerii A19.
 22. Zgłoszenia będą przyjmowane do rozpatrzenia do 20 września 2021r.
 23. Publiczna prezentacji realizacji projektu nastąpi w październiku 2021 r.
 24. Czas trwania konkursu może zostać przedłużony przez Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyników konkursu.
 25. Projekty niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub przekazane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.
 26. O wyniku konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. W terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu wszystkie projekty zostaną̨ upublicznione w formie ustalonej przez Organizatora w wirtualnej Galerii A19_2021. Udostępnienie wizualizacji projektu może nastąpić tylko za pisemną zgodą artysty, która stanowi załącznik do niniejszego
  regulaminu („Oświadczenie”).
 27. Uczestnik_uczestniczka Konkursu, którego projekt zostanie nagrodzony realizacją (zwycięzca_zwyciężczyni konkursu), oświadcza, że zezwala bezpłatnie, bezwarunkowo i bezterminowo na wykorzystywania projektu zgłoszonego jako projekt w celu jego realizacji oraz w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych przez Organizatora oraz Metro Warszawskie sp. z.o.o. na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie rozpowszechniania projektu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej,
  b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c) wprowadzania do pamięci komputera w nieograniczonej liczbie kopii,
  d) wprowadzania do obrotu egzemplarza projektu jak i wizerunku tego projektu w formie utrwalonej a w szczególności Organizator może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych, itp.
 28. Udzielenie licencji w zakresie ustalonym powyżej na korzystanie z projektu przez Organizatora rozpoczyna się
  z dniem ogłoszenia werdyktu Jury.
 29. Autor/współautor_autorka/współautorka oświadcza, że:
  a) przysługujące mu_jej autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu nie są w żaden sposób ograniczone
  lub obciążone prawami osób trzecich oraz projekt nie narusza praw osób trzecich;
  b) nie udzielił_udzieliła żadnej osobie licencji wyłącznej ani niewyłącznej uprawniającej do korzystania z projektu;
  c) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z projektu;
 30. Prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji projektu w zakresach określonych powyżej.
 31. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom łącznie lub każdemu z Organizatorów Konkursu oddzielnie osoby trzeciej z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do:
  a) wystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) i podjęcia wszelkich czynności
  w celu zwolnienia Organizatora Konkursu z udziału w sprawie
  b) pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia Organizatora Konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 32. Uczestniczki/uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r), zwanego dalej RODO. W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgody osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Akademia przetwarza dane osobowe w celu organizacji konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.